360 Tour
Offerte aanvragen Boek jouw tour

Privacy verklaring

Dekuip.nl biedt verschillende persoonlijke diensten aan. Voor die diensten hebben we soms informatie van jou als gebruiker nodig. De onderstaande verklaring is opgesteld om uit te leggen dat wij zorgvuldig zullen omgaan met deze informatie. Stadion Feijenoord respecteert jouw privacy en verwerkt en beveiligd persoonsgegevens conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring verklaren wij:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke manier;
 • Voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Welke bewaartermijnen wij hanteren;
 • Met welke categorieën van ontvangers wij jouw persoonsgegevens delen;
 • Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen;
 • De rechten waarover je als betrokkene beschikt;
 • Hoe wij gebruik maken van cookies;
 • Hoe je contact met ons op kunt nemen.

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van jouw ouders dan wel jouw wettelijk voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Basisgegevens (jouw voor- en achternaam, tussenvoegsel);
 • Contactgegevens (jouw e-mailadres, postadres en telefoonnummer);
 • Gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken (een IP adres, de bezochte pagina’s, het type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen). Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze cookieverklaring;
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bij het invullen van een onlineformulier, voor bijvoorbeeld een offerte aanvraag of het invullen van een contactformulier;
 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie (jouw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en alle overige in jouw sollicitatie vermelde persoonsgegevens);
 • Bij e-mails die vanuit Stadion Feijenoord worden verzonden, worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt;
 • Deze gegevens worden verzameld op het moment dat je één van onze formulieren op de site invult of wanneer je toestemming geeft om cookies te verzamelen.


Doel van de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten;
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie;
 • Het versturen van nieuws omtrent de Kuip en service-gerichte informatie om je te informeren, te interesseren en te betrekken, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen. De mails bevatten een link waarmee je jezelf kan afmelden;
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Stadion Feijenoord, de partners van Stadion Feijenoord of andere partijen waarmee Stadion Feijenoord samenwerkt, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen;
 • Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties, of campagnes aan jouw waarschijnlijke interesses, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven;
 • Analytische doeleinden. Dekuip.nl kan de door jou opgegeven gegevens ook combineren met informatie verkregen op basis van jouw gebruik van de dekuip.nl-diensten om op basis hiervan de inhoud van de dekuip.nl-diensten beter op onder andere jouw wensen aan te passen. Dit gebeurt slechts als je hiervoor je toestemming hebt gegeven;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • Het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Jouw toestemming.


Bewaartermijnen

Stadion Feijenoord bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Verstrekking aan derden
De door Stadion Feijenoord verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

 • het noodzakelijk is voor het goed functioneren van dekuip.nl diensten die door partners van dekuip.nl worden aangeboden. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld word je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst; of
 • Stadion Feijenoord hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de dekuip-diensten of om de rechten van Stadion Feijenoord te beschermen.
  Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Stadion Feijenoord is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking.


Persoonsgegevens kunnen ook in opdracht van Stadion Feijenoord worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen wel onder de verantwoordelijkheid van Stadion Feijenoord en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. In dergelijke gevallen sluit Stadion Feijenoord met de verwerker een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiliging
Stadion Feijenoord heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, word je verzocht contact met ons op te nemen via [email protected].

Jouw rechten als dekuip.nl-gebruiker
Als gebruiker heb je de onderstaande rechten. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om niet te voldoen aan jouw verzoek om kopieën van jouw persoonsgegevens te verstrekken.

 • Het recht op inzage (art. 15). Dit houdt in dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie (art. 16) of verbetering van jouw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht van vergetelheid (art. 17), ook wel het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Hierbij dien je er rekening mee te houden dat wij in sommige omstandigheden verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om de door jou gegeven toestemming weer in te trekken (art. 7);
 • Het recht op dataportabiliteit (art. 20). Hierbij heb je het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken (art. 21) tegen of te verzoeken om beperking (art.18) van de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Je kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten aan [email protected]. Als je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Dekuip.nl doet haar best correcte gegevens van jou te registeren en stelt je voor zover dat technisch mogelijk is en Stadion Feijenoord daarvoor een programma heeft, zelf in staat jouw gegevens aan te passen in jouw persoonlijke account.

Contactgegevens
Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je met Stadion Feijenoord contact opnemen via [email protected].

Wijziging in deze privacyverklaring
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018. Feyenoord houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Je wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Via [email protected] kun je contact opnemen met Stadion Feijenoord over deze privacyverklaring. Schriftelijke communicatie kun je richten aan:

Stadion Feijenoord N.V.
Postbus 9649
3007 AP Rotterdam