Huisregels

Huisregels

 1. Deze huisregels gelden in verband met het bezoeken c.q. betreden van Stadion Feijenoord (ook wel ‘de Kuip’, hierna verder te noemen: ‘het stadion’).
   
 2. Betreding van het stadion en daarmee verbonden terreinen en gebouwen geschiedt geheel voor uw risico. Stadion Feijenoord N.V. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die wordt geleden door een bezoeker, tenzij deze veroorzaakt wordt door grove schuld of opzet aan de zijde van Stadion Feijenoord N.V.  
   
 3. Omwille van de veiligheid en om uw bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen moeten aanwijzingen en instructies van medewerkers van Stadion Feijenoord N.V. stipt worden opgevolgd. Instructies en aanwijzingen van Stadion Feijenoord N.V. die in het stadion op borden, papieren of pamfletten staan, dienen eveneens stipt te worden opgevolgd.
   
 4. Het is niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot ruimtes die daarvoor niet bestemd zijn (bijvoorbeeld door de melding: “geen toegang voor onbevoegden” of “verboden toegang”).
   
 5. Het is mogelijk dat u gefouilleerd wordt door medewerkers van Stadion Feijenoord N.V. waaronder ook dient te worden verstaan het controleren van uw tassen, accessoires en / of bagage.
   
 6. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in het stadion.
   
 7. Het is niet toegestaan om eten en drinken mee te nemen in het stadion. Het is niet toegestaan drugs in het stadion mee te nemen.
   
 8. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en / of drugs het stadion te betreden.
   
 9. Het is niet toegestaan om wangedrag te vertonen of wanordelijkheden te veroorzaken. Het is niet toegestaan om andere bezoekers te bedreigen, beledigen en / of te kwetsen in de meeste ruime zin des woords.
   
 10. Zonder toestemming van Stadion Feijenoord N.V. en / of zonder geldig toegangsbewijs is toegang tot het stadion verboden.
   
 11. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadion Feijenoord N.V. is het niet toegestaan om beeld- en / of geluidsopnamen te maken voor andere doeleinden dan privé (huiselijk) gebruik.
   
 12. Er is cameratoezicht in het stadion. Stadion Feijenoord kan de beelden gebruiken omwille van de veiligheid, voor opsporingsdoeleinden en om te bezien of bezoekers deze huisregels naleven.
   
 13. Deze regels gelden in aanvulling op de regels en / of voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaald evenement in het stadion en / of in verband met een bepaalde toegangskaart daarvoor. Ingeval van conflict prevaleren deze huisregels.
   
 14. Het is niet toegestaan op enigerlei wijze handel te drijven of handelswaar aan te bieden in Stadion Feijenoord zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadion Feijenoord N.V.
   
 15. Indien deze huisregels door een bezoeker worden overtreden naar de mening van Stadion Feijenoord N.V. en / of haar medewerkers, heeft Stadion Feijenoord N.V. het recht om deze bezoeker te verwijderen uit het stadion.
   
 16. Stadion Feijenoord N.V. doet aangifte van strafbare feiten die door bezoekers zijn gepleegd in het stadion.